• صرفه جویی سالانه 315 میلیون مترمکعبی آب کشاورزی در استان مرکزی

    ایسنا/مرکزی مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاوری استان مرکزی با بیان اینکه سیستم‌های آبیاری نوین در سطح ۳۵۰۰ هکتار اراضی استان مرکزی در دست اجراست.

  • تحریف

    روشنفکران که بیشترین نقدهای عالمانه و تئوریک و روشنگرانه را از قلم آوینی در زمان حیاتش دریافت کرده بودند، بعد از شهادت او از ترس این که فردا آوینی به اسطوره و اسوه اهل قلم تبدیل شود، بنای تحریف او را با ساختن مستند «مرتضی و ما» آغاز کردند و تا به امروز این روند تحریفگرانه را ادامه دادند