اخبار

مقالات

شفافیت یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی و جمهوریت و ملازم با «حق دانستن» است. «شفاف‌سازی» را می‌توان به شفاف‌سازی اطلاعات، شفاف‌سازی مشارکتی و شفاف‌سازی پاسخگویی تقسیم کرد. از…
گزارش مشرق، مهدی نصیری طی یادداشتی نوشت: باز دوباره سالگرد شهید آوینی شد و دروغ پردازیهای جماعت روشنفکر و متمایل به روشنفکران برای تحت الشعاع قرار دادن شخصیت ستیهنده آوینی با…